ขั้นตอนการดำเนินการหากคนที่ท่านรัก เสียชีวิต (สำหรับศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติ ที่ขอรับบริจาคกับ โลงทาน)

ขั้นตอนการดำเนินการหากคนที่ท่านรัก เสียชีวิต (สำหรับศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติ ที่ขอรับบริจาคกับ โลงทาน)
1. แจ้งตาย

– ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย์ให้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเหตุการณ์ตาย แล้วญาตินำใบรับรองแพทย์พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตไปยังสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น หรือที่ทำการเขต(อำเภอ) ในเขตที่โรงพยาบาลนั้นตั้งอยู่ เพื่อขอรับใบมรณะบัตร แต่โรงพยาบาลบางแห่งจะออกใบมรณบัตรให้เอง

– ถึงแก่กรรมที่บ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้แทนเจ้าของบ้าน จะต้องไปแจ้งการตายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบรับรองการตาย และนำไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น (แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตที่บ้านเรือนนั้นตั้งอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย หรือพบศพ เพื่อขอใบมรณะบัตร

2. การจัดหาโลงศพ

หลังจากที่ท่านได้รับใบมรณะบัตรแล้ว ท่านสามารถแจ้งให้กับโลงทาน เพื่อจัดหา โลงศพฟรีให้กับศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ โดยทางทีมงานที่เข้าไปดำเนินการ จะทำการเคลื่อนย้าย บรรจุ ในโลงศพให้ฟรีเช่นกัน

3. การนำศพไปวัดหรือกลับภูมิลำเนา

นอกจากการบริจาคโลงศพฟรีแล้ว หากญาติได้มีการติดต่อวัด หรือทางบ้านของผู้เสียชีวิตเรียบร้อย ท่านสามารถแจ้งให้โลงทาน เดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิตได้ทันที โดยแจ้งสถานที่รับ และรายละเอียดผู้ติดต่อที่อยู่ปลายทางให้ชัดเจน ทาง #โลงทาน จะดำเนินการจัดส่งให้จุดหมายให้ฟรี โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

6. การฌาปนกิจศพ

โลงทานรับดำเนินการฌาปนกิจศพยากไร้ ศพไร้ญาติ ศพอนาถาให้ฟรี เช่นกัน โดย โลงทาน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจทั้งหมดแทนญาติ หรือผู้เสียชีวิต ณ สถานที่จัดงานศพ