ความเชื่อเรื่องการทำบุญโลงศพ

เรื่องการทำบุญโลงศพของคนไทย เชื่อว่า ผลบุญของการทำบุญโลงศพ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริจาคได้อนิสงค์แรง เพราะเป็นการบริจาคให้กับผู้ลำบากจริงๆ ให้กับศพไร้ญาติ ผู้ได้รับได้ใช้ประโยชน์ทันที จึงนิยมทำบุญโลงศพเพื่อเสริมบารมี แก้ปีชง สะเดาะเคราะห์

คำว่าบุญ แปลว่าการกระทำความดี เป็นเครื่องชำระจิตให้บริสุทธิ์ ใช้กำจัด กิเลส ลด ละ เลิก ความโลภ ตัวกูของกู อันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์

วิธีการทำบุญ

1. การทำทาน การบริจาค
การให้ทาน คือการสละ การให้ ทั้งทรัพย์สิน เงินทองให้กับผู้ยากไร้ เพื่อลดความตระหนี่ภายในใจของผู้ให้ หรือให้เพื่อบำรุงศานา เช่นการสร้างวัด การทำบุญสร้างสะพาน

การทำบุญโลงศพ ถือเป็นการทำทานในรูปแบบหนึ่ง คือการมอบให้กับผู้เสียชีวิตศพอนาถาหรือบรรดาศพไร้ญาติ เปรียบเหมือนการต่อชะตาให้กับผู้ทำบุญ ได้อนิสงค์แรง หรือประโยชน์ที่เกิดจากการทำบุญสูง เพราะให้แก่ผู้ลำบาก เหมือนผู้ให้จะได้เสริมดวงให้แข็งแกร่ง

การทำบุญโลงศพ นิยมทำในวันเกิด วันปีใหม่ ทำบุญโลงศพเพื่อแก้ปีชง หรือสามารถทำได้ตลอด แม้ในขณะที่รู้สึกไม่สบายใจ มีเรื่องทุกข์ร้อนใจ ทำเพื่อต่ออายุขัย สะเดาะเคราะห์ให้กับคนที่กำลังดวงตก หรือประสบปัญหาในชีวิต หรือต้องการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ พี่น้อง  เจ้ากรรมนายเวร

2. การรักษาศีล

คือการปฏิบัติตัวทั้งกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในความดี ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบว่าร้ายผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ ศีล 5 คือศีลที่พระพุทธศาสนา ให้ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้แก่

1. ห้ามฆ่าสัตว์
2. ห้ามลักทรัพย์
3. ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น
4. ห้ามพูดเท็จ
5. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา

3. การนั่งสมาธิ เจริญภาวนา

คือการฝึกให้ใจสงบ มีสติ และสามารถมองเห็นชีวิตได้อย่างแท้จริง

4. การช่วยเหลือสังคม

ผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้น การมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบตนเองและต่อสังคม